• LitFin

Oznámení o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie

Představenstvo společnosti LitFin Capital, a.s., se sídlem V jirchářích 147/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05184282 vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 24636 (dále jen „Společnost“) ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ") zveřejňuje oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v příslušné cenných papírů.


Představenstvo Společnosti dne 28. 11. 2019 přijalo následující usnesení:


,,Valná hromada společnosti LitFin Capital a.s. rozhoduje o zaknihování akcií společnosti - tedy o přeměně všech listinných akcií znějících na jméno, tj. (i) 200 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč; (ii) 1 780 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč a (iii) 20 000 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, vydaných jako listinné cenné papíry, na zaknihované cenné papíry, ve formě na jméno...."


V návaznosti na toto usnesení Společnost v souladu s ustanovení § 529 NOZ vyzývá všechny akcionáře k tomu, aby ve lhůtě 2 (dvou) kalendářních měsíců ode dne tohoto usnesení odevzdali listinné cenné papíry a sdělili Společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány.


60 zobrazení