• LitFin

Litigation finance v době koronavirovéKvůli nemoci covid-19 se v průběhu pár dní zcela změnil náš běžný život. Přestože hlavní výzva, které nyní čelíme, se týká našeho zdraví, pozornost mnohých se soustředí také na ekonomické dopady. Už nyní je jisté, že vliv pandemie na ekonomiky jednotlivých zemí, ale i na hospodářské zájmy jednotlivců bude obrovský. Mnohé společnosti už tak v očekávání recese pečlivě zvažují své provozní náklady, rizikovost investic či likviditu.


Litigation finance, tedy investování do soudních a obdobných sporů, je odvětvím, které nepodléhá výkyvům hospodářství, ba naopak – právě v době poklesu ekonomiky se výhody spojené s tímto druhem financování ještě zvyšují.


Eliminace výdajů na soudní spory


Jedním z prvních výdajů, který podléhá škrtům v mnohých společnostech, jsou právě stále se zvyšující výdaje na vedení sporů. Tyto společnosti vnímají vstup litigation fundera jako vítaný nástroj, jak tyto výdaje eliminovat. Společnost LitFin, průkopník v investování do soudních a jiných sporů v regionu CEE, funguje na principu, kdy hradí veškeré výdaje spojené s uplatňováním pohledávky – od právních či ekonomických posudků, přes výdaje na právní zastoupení až po soudní poplatky. Fyzické či právnické osoby, kterým se právě nyní často nedostává financí na prosazování svých práv, tak po celou dobu vymáhání své pohledávky nemusí vynaložit žádné prostředky. Pokud se podaří pohledávku úspěšně vymoci, náleží LitFinu předem smluvený podíl z vymožené částky. V případě neúspěchu ve sporu však nehradí klient nic a veškeré náklady a riziko nese LitFin.


S poklesem ekonomiky jde ruku v ruce krach mnoha obchodních dohod. Společnostem, kterým se teď ztenčují finanční prostředky, se tak zároveň zvyšuje počet sporů a tím i výdaje, které se s vedením sporu pojí. Přitom právě v době recese může být zásadní, že společnost trhu ukáže, že si bude svá zákonná práva chránit, a to v případě nutnosti i soudní cestou. I v takových chvílích je tady litigation finance jako prostředek pro ochranu svých práv.


Ekonomickou bilanci některých společností pandemie nezasáhla až tak silně, ale přesto nechtějí své finanční prostředky do sporů investovat. Důvodů může být hned několik – některé společnosti odrazuje samotný výdaj s nejistou návratností, někteří zase vnímají finanční prostředky, které by musely na spor vynaložit, jako kapitál, který mohou místo toho využít na další podnikatelské oportunity či investice. Pro mnoho společností je důležitým faktorem také čas – samy ho mívají nedostatek a nechtějí jej investovat do vymáhání svých práv, ke kterému jim často chybí i znalosti právního prostředí. Tento faktor je v současné době ještě umocněn tím, že většina společností má plné ruce práce se zahlazováním důsledků pandemie na svoji podnikatelskou činnost, a nemají tak ani pomyšlení na to, že by svůj drahocenný čas věnovali vymáhání svých potenciálních pohledávek. V těchto případech je využití služeb litigation finance ideálním řešením. Klient se tak nemusí starat ani o účelnost vynakládaných prostředků na vymáhání svého nároku, ani o právníky či právní strategie.


Alternativní zdroj příjmů


Jedním z nejvýraznějších důsledků pandemie pro většinu lidí je pokles či úplný výpadek příjmů. Je proto logické, že mnoho z nich hledá způsoby, jak tyto příjmy alespoň částečně nahradit. Mnozí také disponují větším množstvím času (ať už kvůli karanténě, nebo výpadku podnikatelských aktivit), který by mohli věnovat svým právním nárokům, na které jim doteď v důsledku jiných aktivit čas nezbýval a jejichž úspěšné vymožení by jim mohlo pomoci v současné nesnadné ekonomické situaci, ale na jejichž vymáhání nemají finanční prostředky. Tyto osoby se pak dostávají do začarovaného kruhu – o to více, že kvůli špatné ekonomické situaci nemají na uplatňování své pohledávky prostředky, finance získané z výhry v potenciálním sporu pro ně mohou být zásadní. Litigation finance jim může pomoci se z tohoto začarovaného kruhu dostat a získat tolik potřebný příjem s nulovými náklady. Ba dokonce jim umožňuje uplatnit více svých nároků, než by si mohli bez vstupu litigation fundera dovolit, a to bez zvýšení rizika pro sebe či svoji společnost.


Kontinuální práce pro advokátní kanceláře


V době ekonomického propadu se advokátní kanceláře potýkají s narůstajícím počtem klientů, kteří si nemohou (nebo nechtějí) jejich služby dovolit. Stejně tak ne každá advokátní kancelář si může dovolit (či chce) poskytovat své služby na základě success fee. Litigation finance dává advokátním kancelářím příležitost pracovat na případech stávajících i nových klientů kontinuálně, a to bez ohledu na jejich současnou ekonomickou situaci a zároveň s jistotou, že za svoji práci dostanou zaplaceno. Naopak advokátní kanceláře, které služeb litigation finance nevyužívají, jsou v době recese ještě více limitované v poskytování služeb svým klientům.


Snižování výdajů společností pro leckteré advokátní kanceláře znamená také úbytek korporátní agendy. Litigation finance může advokátní kanceláři nejen přivést více případů, ale také jistotu, že ani během krize se přísun práce nezastaví. Vzhledem k pandemii lze očekávat vzestup obchodních sporů, které budou vyžadovat externí financování a které můžou advokátní kanceláři kompenzovat úbytek agendy v jiných oblastech.


Zájmem klienta je zase vždy to, aby byl ve svém případu zastupován největším odborníkem z řad advokátů a tím zvýšil pravděpodobnost úspěšného vymožení svého nároku. Bohužel v době hospodářského poklesu může být takový právní zástupce příliš vysokým výdajem. Vzhledem k tomu, že litigation funder má na vymožení nároku stejný zájem jako klient, může si být klient jistý, že jeho nárok bude vymáhán za pomoci kvalitního litigačního právníka a odborné právní strategie.

Litigation finance může být jak nepostradatelným prostředkem k vymožení svých právních nároků pro jednotlivce, tak i zdrojem práce pro advokátní kanceláře, a to obzvlášť v době ekonomických krizí. LitFin, jednička na trhu CEE v tomto odvětví, už nyní zaznamenává nárůst zájmu o své služby a je připraven být partnerem i dalším, kteří potřebují pomocnou ruku při vymáhání svých práv v této nestandardní době.


Článek dostupný online: https://www.epravo.cz/top/aktualne/litigation-finance-v-dobe-koronavirove-111066.html

42 zobrazení