Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LitFin s.r.o., IČO 05184282 se sídlem V jirchářích 147/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen: „LitFin“)
   

 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: V jirchářích 147/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
  email:info@litfin.cz
  telefon: +420 607 869 170

   

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
   

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění smlouvy.
   

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné:
   

  • pro plnění smlouvy;
    

  • pro ochranu životně důležitých zájmů Vás nebo jiné fyzické osoby;
    

  • pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce;
    

  • pro účely oprávněných zájmů spráce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
    

  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
   

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
    

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
    

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k uzavření smlouvy se správcem.
    

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
   

  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při jednání o uzavření smlouvy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné uzavření smluvního vztahu se správcem (jméno a adresa, kontakt, datum narození), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
    

  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
    

  • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
    

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů
 

 1. Správce uchovává osobní údaje:
   

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
    

  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
    

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
   

  • podílející se na sjednávání příležitostí k uzavření smlouvy se správcem,
    

  • podílející se na zajištění provozu služeb,
    

  • zajišťující marketingové služby.
    

 2. Správce má  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb nebo cloudových služeb, či osoby podílející se na podílející se na sjednávání příležitostí k uzavření smlouvy se správcem, podílející se na zajištění provozu služeb a zajišťující marketingové služby.

 

VI.

Vaše práva
 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
   

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
    

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
    

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
    

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
    

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
    

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
    

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
   

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
   

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení
 

 1. Odesláním zprávy z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2020